Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronie internetowej!

Dbając o prywatność osób odwiedzających naszą stronę internetowa, informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fulinowo Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźnica przy ulicy Kotwiczna 10.

Dane Kontaktowe:

– e-mail: apartamety@fulinowo.pl

– numer telefonu: 578 017 113

– adres do korespondencji: Fulinowo Sp. z o.o., ul. Kotwiczna 10, 84-130 Kuźnica.

W sprawach związanych z ochrona danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z Tobiaszem Brachaczkiem poprzez adres email iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06.

Administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator:

 • Przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • Zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.
 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych usług, w następujących celach:

 1. A) DOKONANIE REZERWACJI, KONTAKT Z KLIENTEM – OBSŁUGA PRZESŁANYCH ZAPYTAŃ

Dokonanie rezerwacji i podtrzymywanie kontaktu z klientem. W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, numer telefonu, adres email oraz datę początkową i końcową pobytu objętego rezerwacją, nazwę pokoju.

 • w celu dokonania rezerwacji, odpowiedzi na pytania kierowane przez naszych klientów,
 • podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest dokonanie rezerwacji oraz odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed nawiązaniem współpracy,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych utrudni, czy wręcz uniemożliwi rezerwację, jak i odpowiedź na przesłaną wiadomość.
 1. B) ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH, FROMULARZ REZERWACJI

W celu świadczenia usług hotelarskich wymagane jest podanie danych niezbędnych do ich realizacji. W tym celu przetwarzany, np. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane do faktury, ilość osób, okres pobytu, rodzaj pokoju, dane karty płatniczej.

 • w celu świadczenia usług hotelarskich, spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych i o rachunkowości, dochodzeniu ewentualnych roszczeń z tytułu świadczonych usług.
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest niezbędność:
 • dokonanie rezerwacji , wykonanie świadczonej usługi, zawartej umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązku prawnego, np. wystawienia faktury, dokonania rozliczeń, wykonanie obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, który polega na ochronie praw Administratora w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji umowy bądź usługi.
 1. C) NEWSLETTER/MARKETING BEZPOŚREDNI

Zapis do newsletter’a poprzez formularz elektroniczny zamieszczony w serwisie wymaga podania adresu e-mail.

 • w celu subskrypcji newsletter’a, który polega na wysyłaniu informacji handlowych dotyczących aktualnych ofert, promocji, usług, organizowanych wydarzeń oraz konkursów przez Administratora i jego partnerów biznesowych na wskazany adres mailowy.
 • podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w każdej chwili wycofana e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres apartamenty@fulinowo.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest prowadzenie i sprawne funkcjonowanie newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie adresu poczty elektronicznej; wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Państwa adresu email w celu wysyłki newsletter’a.

 • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych uniemożliwi wysyłkę newsletter’a.

 

 

 1. D) MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, SERWIS INTERNETOWY

Prowadzimy stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, przetwarzając dane, które Państwo nam udostępniają:

 • w celu informowania o naszej aktywności, promowania wydarzeń, które organizujemy; naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości),
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promowaniu naszej marki, naszych produktów i usług, budowaniu i utrzymywaniu społeczności z nami związanej oraz w celu prowadzenia komunikacji,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości informowania Państwa o naszych aktywnościach, organizowanych wydarzeniach, czy podjęcia kontaktu.
 1. E) STATYSTYKI, BADANIE OPINI KLIENTA, OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ STRONY I MARKETINGU

Zapewniamy najwyższe standardy świadczenia naszych usług, dlatego możemy prowadzić statystyki, analizy, badania satysfakcji klienta.

 • w celu optymalizacji działań i dostosowania naszych usług do potrzeb klientów; oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnianiu najwyższych standardów świadczonych usług oraz zgoda na przetwarzanie danych (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wykorzystywania marketingowych plików cookies umożliwiających dostarczenie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości optymalizacji i dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb.
 1. E) REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Prowadzimy procesy rekrutacyjne osób starających się o zatrudnienie w naszej firmie, przetwarzając dane, które Państwo nam udostępnią:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji osób starających się o zatrudnienie w naszej firmie
 • podstawną prawną przetwarzania tych danych jest:
 • obowiązek prawny wynikający z art. 221 Kodeksu pracy (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę na dalszych etapach rekrutacji (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • zgoda osoby starającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych przekraczających zakres wskazany w przepisach prawa (Art. 6 ust. 1 lit. a, Art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

Zgoda może zostać wyrażona w formie pisemnego oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające (np. przesłanie CV).

 • podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa jest wymogiem ustawowym, podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju umowy oraz celu przetwarzania:

 • Dane osobowe zebrane w celu obsługi zapytań przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej bądź formularza kontaktowego będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia, po tym czasie mogą być archiwizowane.
 • Dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy, świadczonej usługi i prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie będą archiwizowane do momentu przedawnienia roszczeń oraz ustania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).
 • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody bądź do ustania celu, w którym dane zostały zebrane (Np. Prowadzenia newsletter’a). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,
 • Prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • Prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do sprzeciwu, co oznacza, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.
 • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku wystąpienia przez Państwa z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień mogą Państwo złożyć:

e-mailowo poprzez wysłanie wiadomości na adres: apartamenty@fulinowo.pl

Odpowiedź będzie udzielona e-mailowo w ciągu 14 dni.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

 1. ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na rzecz Administratora. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

 • podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi marketingowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, księgowe, kurierskie, bankowe, operatorzy płatności, pomoc prawną, itp.),
 • innym niezależnym odbiorcom z grupy kapitałowej Administratora, naszym partnerom handlowych oraz innym upoważnionym przez Państwa odbiorcom.

Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Wyjątek mogą stanowić działania związane z wykorzystywaniem przez Administratora narzędzi służących do promowania własnej marki w mediach społecznościowych, czy prowadzenia newsletter’a.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 1. PLIKI COOKIES
 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, tworzenia statystyk, marketingu i remarketingu, dopasowania wyświetlanych materiałów w sieciach reklamowych (np. Google) na podstawie profilu użytkownika.
 • Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • Administrator może wykorzystywać Cookies do prowadzenia analiz na potrzeby anonimowych statystyk w celu optymalizacji działania serwisu internetowego.
 • Administrator wykorzystuje zewnętrzne Cookies w celu popularyzowania własnego serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook. Administrator zewnętrznych Cookies Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności proponujemy bezpośredni kontakt z dostawcą usług bądź zapoznanie się z polityką prywatności:

FACEBOOK https:/www.facebook.com/about/privacy

GOOGLE https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. LOGI SERWERA
 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagało tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub będzie to podyktowane rozwojem serwisu. Aktualny tekst polityki zawszę będzie znajdować się w serwisie.

Ostatniej aktualizacji Polityki dokonano 02 czerwiec 2022r.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu