Regulamin pobytu w Fulinowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich gości i osoby przebywające na terenie
 2. Apartamenty w pensjonacie wynajmowane są na doby
 3. Doba hotelowa w pensjonacie trwa od godz. 16:00pierwszego dnia pobytu do godz. 10:00 następnego
 4. Gość określa okres pobytu w formularzu rezerwacyjnym ze stosownym wyprzedzeniem. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, pod warunkiem, że gość zgłosi taką chęć opiekunowi obiektu do 16:00 poprzedzającego dnia, w którym upływa termin najmu oraz gdy pensjonat dysponuje wolnymi i niezarezerwowanymi pokojami.
 5. Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił opłatę.
 6. Właściciel Pensjonatu – Fulinowo z o.o. – zobowiązany jest do zapewnienia warunków pełnego wypoczynku gości oraz reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w obiekcie.
 7. Na terenie całego pensjonatu obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Niestosowanie się do tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
 8. Warunki pobytu zwierząt w Pensjonacie określa osobny regulamin. https://fulinowo.pl/wp-content/uploads/2020/09/regulamin-zwierzeta.pdf
 9. Osoby poniżej 18-go roku życia powinny znajdować się na terenie pensjonatu pod stałym nadzorem opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób
 10. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od 22:00 do godz. 7:00. W czasie trwania ciszy nocnej wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek takiego zachowywania się, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych gości.
 11. W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałki elektryczne, żelazka, grzejniki).
 12. Pensjonat nie zapewnia wyżywienia oraz nie dostarcza gościom żywności i napojów.
 13. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu Fulinowo (w tym wyposażenia pokoju), powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Osoby korzystające z wyposażenia do­datkowego obiektu (rowery, sprzęt sportowy) odpowiadają materialnie za wypożyczenie aż do momentu jego zwrotu na teren obiektu.13a. W przypadku, gdy na skutek uszkodzeń spowodowanych przez Gościa, Właściciel pensjonatu nie może wynająć pokoju, Gość zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości równej ceny najmu pokoju przez okres, jaki nie może być wynajmowany.
 14. Na terenie pensjonatu nie ma możliwości złożenia rzeczy do depozytu recepcji. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Gości za, wyjątkiem sytuacji, gdy do utraty lub uszkodzenia dojdzie z winy pensjonatu.
 15. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju gość proszony jest o zamknięcie okien (w tym okien dachowych) oraz drzwi pokoju oraz wyłączenie wszelkich urządzeń elektrycznych, w tym klimatyzatora. Osoba oddelegowana do zarządzania obiektem posiada klucz zapasowy i upoważniona jest do wstępu do udostępnionego pokoju w celu wykonania poniższych czynności w przypadku wystąpienia opadów deszczu.
 16. Woda w pensjonacie ogrzewa się przy pomocy ekologicznego systemu paneli słonecznych, dlatego prosimy pamiętać, że cykl ogrzewania trwa cały dzień i mogą występować czasowe braki w dostarczaniu ciepłej
 17. Ogrzewanie w pokojach włączane jest w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatura na zewnątrz spada do 10 stopni Celsjusza. Pomieszczenia wyposażone są w klimatyzację, która umożliwia regulację temperatury między 16 a 30 stopni
 18. Pensjonat nie dysponuje miejscami parkingowymi. Zabrania się parkowania samochodów na wjeździe przy pensjonacie. Odstępstwem jest czas na wypakowanie lub zapakowanie bagaży z/do samochodu
 19. Przedmioty pozostawione przez gościa w dniu wyjazdu w pokoju (nie będące artykułami spożywczymi) zostaną odesłane na wskazany adres na jego W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, pensjonat przechowa te przedmioty przez 30 dni.
 20. Zabronione jest wykorzystywanie apartamentów, budynków i nieruchomości na których się znajdują w związku z działalnością gospodarczą.
 21. Pensjonat może odmówić przyjęcia gości, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządził szkodę w mieniu pensjonatu, zakłócił spokojny pobyt gości lub wyrządził szkodę innym gościom, pracownikom pensjonatu lub osobom przebywającym na terenie
 22. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, pensjonat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka będzie zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do opiekuna pensjonatu bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest opłacenie całej należności za rezerwowany

PRZEPISY DOTYCZĄCE REZERWACJI, MELDUNKU I ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji pobytu mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie.
 2. Podczas składania rezerwacji poprzez elektroniczny system rezerwacji dostępny na stronie fulinowo.pl należy:
  • wybrać termin i obiekt rezerwacji
  • podać dane osobowe osoby dokonującej rezerwacji
  • wybrać formę płatności przedpłaty w formie zadatku i dokonać jej natychmiastowej wpłaty.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatek w wysokości nie mniejszej niż 40% wartości rezerwacji na konto Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Preferowana jest płatność w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 4. Do rezerwacji i zadatku odpowiednio stosuje się 394 §1 i § 2 Kodeksu cywilnego, to jest w szczególności: w razie braku uregulowania opłaty za pobyt w terminie określonym w punkcie 26. (niewykonania umowy) przez Gościa, Właściciel Pensjonatu może od umowy odstąpić i otrzymany zadatek za- chować, zaś w przypadku braku zapewnienia po bytu Gościowi przez Właściciela Pensjonatu, Gość może żądać dwukrotności zadatku.
 5. W przypadku braku zapewnienia pobytu gościowi bez winy najemcy pensjonatu, zwłaszcza na skutek ograniczeń nakładanych na przedsiębiorców w związku z stanem epidemii, najemca pensjonatu, według wyboru gościa, zwróci mu zadatek w terminie 14 dni roboczych od wezwania do zwrotu zadatku lub zostanie przeznaczony na pobyt gościa w pensjonacie w innym terminie w tym samym roku W wezwaniu do zwrotu zadatku należy wskazać numer rachunku bankowego, na który zadatek powinien zostać zwrócony.
 6. W momencie, kiedy rezerwacja zostanie zarejestro­wana w naszym systemie, poprzez e-mail udostęp­nione zostanie potwierdzenie utworzenia rezerwa­cji wraz z instrukcją wpłaty wymaganej przedpłaty. Prosimy o uważne sprawdzenie szczegółów zawartych w potwierdzeniu Rezerwacji po jego otrzymaniu. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek niezgodności między Rezerwacją a wiadomością e-mail z potwierdzeniem Rezerwacji lub jeśli nie otrzymali Państwo tej wiadomości w ciągu 24 godzin od dokonania Rezerwacji, prosimy o natychmiastowy kontakt. Jeżeli rezerwacja zostanie opłacona na podany ad­res e-mail zostanie przesłane potwierdzenie.
 7. Stawka opłaty za korzystanie z pokoju może podlegać waloryzacji proporcjonalnie do zmiany rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do roku poprzedniego, jeśli dojdzie do zmiany rzeczonego wskaźnika po dokonaniu rezerwacji, ale jeszcze przed udostępnieniem pokoju gościowi – w takim przypadku Właściciel złoży Gościowi w formie wiadomość e-mail oświadczenie o waloryzacji, a gościowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy (i zwrot wpłaconego zadatku) w terminie 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia o waloryzacji.
 8. Niewykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 9. Pogoda i inne zdarzenia niewynikające z winy właściciela obiektu, nie są podstawą do skracania czasu pobytu i zwrotu należności za niewykorzystany.
 10. W celu anulowania lub zmian w dokonywanej rezerwacji należy skontaktować się z opiekunem pensjonatu. Rezerwacja może zostać anulowana automatycznie w przypadku niedokonania natychmiastowej przedpłaty w terminie 3 dni od daty złożenia.
 11. Gościom udostępniane są klucze w skrzynkach usytuowanych przy wejściach do pokojów, do których kod dostępu otrzymują w wiadomości mailowej. W pokojach pozostawione są karty meldunkowe. Goście zobowiązani są osobiście wypełnić oraz pozostawić w widocznym dla obsługi pensjonatu miejscu, w pokoju bądź bezpośrednio dostarczyć do biura usytuowanego na terenie pensjonatu.
 12. Z powodu ograniczeń technicznych nie wynikających z winy Właściciela, Pensjonat Fulinowo nie zapewnia gościom stałego łącza internetowego.
 13. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.
 14. Właściciel Pensjonatu – Fulinowo Sp. z o.o. – odprowadza opłatę miejscową na podstawie wy- pełnionych kart.
 15. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018 Poz. 1000); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), dane wprowadzane podczas procesu Rezerwacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji. W przypadku wyrażenia zgody powyższe dane mogą być wykorzystywane również w celach marketingowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

DANE FIRMY

Fulinowo Sp. z o.o.
Kotwiczna 10
84-130 Kuźnica
NIP: 9542785841
KRS: 0000553626

Wysokość kapitału zakładowego: 6 051 000,00zł

Numer konta: 73 8348 0003 0000 0002 2404 0004

Bank Spółdzielczy w Pucku, Oddział we Władysławowie

ul. Żwirowa 1a, 84-120 Władysławowo

Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu