Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną

WSTĘP

Fulinowo Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźnicy 84-130, ul. Kotwiczna 10, NIP – 634 283 83 18, REGON – 361157621,

wprowadza niniejszy Regulamin realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)

 

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  1. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, 1204),
  2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  4. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  5. Usługodawca – Fulinowo z o.o. z siedzi bą w Kuźnicy 84-130, ul. Kotwiczna 10, NIP: 634-283-83-18
  6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do prze strzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
  7. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem
 1. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej

ROZDZIAŁ 2 Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy spo łeczne lub są niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach
 7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW.

ROZDZIAŁ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

 1. Rezerwacji usług noclegowych w obiekcie Usługo Usługi informacyjne odnośnie własnych produktów i usług.

I.       Rezerwacja usług noclegowych w obiekcie Usługodawcy

 1. Proces
  1. Rezerwacji w serwisie kuznica.fulinowo.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności; wybór lokali, wybór terminu, wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zlecenie wymaganej płatności.
  2. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez rezerwującego opłaty na miejscu bądź przelewem tradycyjnym na konto: Fulinowo Sp. z o.o. ul. Kotwiczna 10, 84-130 Kuźnica
  3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi rezerwujący.
  4. Ceny przedstawione w systemie podane są za dobę pobytu w pensjonacie. Cena uwzględnia podatek Za usługi, nieobjęte zamówieniem, należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
  5. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
 2. Procedura rezerwacji przez Internet obejmuje następujące etapy:
  etap 1: określenie terminu
  etap 2: wyszukiwanie usług noclegowych dostępnych w danym terminie,
  etap 3: sprawdzenie szczegółów rezerwacji oraz całkowitej ceny
  etap 4: wprowadzenie danych klienta;
  etap 5: zatwierdzenie rezerwacji przez klienta oraz dokonanie płatności
 3. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
  1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji i są warunkiem jej potwierdzenia. Wymagane jest dokonanie przedpłaty w wysokości ustalonej przez obiekt hotelowy (w wysokości 30% lub 100% wartości zamówienia). Tak dokonana rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
  2. Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT bezzwłocznie po uzyskaniu wpłaty lub do 7 dni od daty zakończenia usługi.
  3. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej obiekt hotelowy ma obowiązek wystawienia faktury VAT wyłącznie „na żądanie”.
  4. Jeżeli nie wypełniono danych niezbędnych do wystawienia faktury, obiekt hotelowy uzna, iż rezerwacji dokonała osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która nie zażądała wystawienia faktury VAT.
 4. Potwierdzenie rezerwacji
   1. System serwisu fulinowo.pl potwierdza rezerwację automatycznie po zaksięgowaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną.
   2. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres rezerwującego podany w
   3. W przypadku usługi dodatkowej, nie objętej systemem rezerwacyjnym i wymagającej indywidualnego potwierdzenia z obiektu hotelowego, konieczny jest kontakt z obiektem hotelowym, a odpowiedź jest przesyłana w ciągu 48 godzin na adres e-mail wskazany przez rezerwującego w formularzu.
  1. Zakres odpowiedzialności operatora obiektu hotelowego
    1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu rezerwacji z przyczyn niezależnych od obiektu
    2. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od obiektu hotelowego, obiekt hotelowy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu fulinowo.pl na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
    3. Usługodawca może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy podmiotów
    4. W przypadku, gdy rezerwujący nie wyrazi zgody na realizację usługi o podobnym standardzie lub realizacja usługi okaże się niemożliwa z przyczyn zależnych od obiektu hotelowego, wówczas obiekt hotelowy zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez rezerwującego zapłaty za usługę.
    5. Zwrot zostanie dokonany formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
    6. Zwrot uiszczonej przez rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.
    7. Zwrot nastąpi nie później niż w ciągu jednego tygodnia (7 dni) od dnia, w którym rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
    8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od obiektu hote lowego tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności obiekt hotelowy będzie starał się jak najszybciej usunąć.
    9. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywioło wych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, obiekt hotelowy jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
    10. W przypadku, jeśli klient w trakcie trwania usługi stwierdza wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronach systemu fulinowo.pl), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi.
  2. Warunki zmian i anulacji
   Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail do Usługodawcy.

ROZDZIAŁ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Za pośrednictwem strony internetowej www.fulinopl dane zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, któ rych wypełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochro nie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w Polityce prywatności.
 3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
 4. Podanie danych osobowych jest
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi integralną część niniejszego
 6. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego fulinowo.pl Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności portalu www.fulinowo.pl.

ROZDZIAŁ 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej fulinowo.pl, przez firmę Fulinowo Sp. z o.o. w celu świadczenia drogą elektroniczną usług określonych w Rozdziale 2 Regulaminu.
 2. Dane osobowe innych osób wprowadzone przez Usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Usługodawcy są uważane za
 3. Przetwarzanie danych  osobowych  będzie  się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4
 4. Wyrażenie zgody ma charakter

ROZDZIAŁ 6 Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. W przypadku rezerwacji usług noclegowych zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres email, potwierdzenia złożonej
 2. W przypadku świadczenia usług informacyjnych Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług począwszy od pierwszej wysyłki wiadomości e-mail.
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub
 5. Rezygnacja, której mowa w pkt. 4 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  2. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich
 2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać

ROZDZIAŁ 8 Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilne- go (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W relacji Konsument – Przedsiębiorca do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu ma zastosowanie właściwość miejscowa ogólna lub przemienna.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy

W celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fulinowo Sp. z o.o. sprzęt komputerowy Usługobiorcy musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Dostęp do Internetu Zainstalowana przeglądarka – zalecana Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
 • Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty

W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Warunkiem korzystania ze strony internetowej jest umożliwienie instalacji plików Cookies.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu